‌Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016,
str. 1, z późn. zm.) informujemy, że:

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Zdrowia z siedzibą  w Warszawie (00-952), przy ul. Miodowej 15.

‌Z Administratorem można kontaktować się listownie, za pomocą e-mail: kancelaria@mz.gov.pl lub za pośrednictwem platformy e-PUAP (adres skrytki): /8tk37sxx6h/SkrytkaESP

2)  Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować poprzez e-mail: iod@mz.gov.pl, za pośrednictwem platformy e-PUAP lub listownie na adres siedziby. 

Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3)  Pani/Pana dane osobowe obejmujące: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d i e RODO w celu zrealizowania zapotrzebowania. 

4)  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Centrum e-Zdrowia, któremu Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych w ramach niniejszej aplikacji służącej do realizacji zapotrzebowania. 

‌5) Ponadto Pani/Pana dane osobowe  mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na postawie zawartej umowy.

6)  Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

7) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu. Nie przekazujemy danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

8)  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanie przez okres funkcjonowania aplikacji.

9)  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania.

10) W przypadku  uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa w posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

11) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do zrealizowania zapotrzebowania.